Lou Rotella IV Birthday Cruise
September 12, 2020
Omaha, Nebraska